FaLang Language Switcher

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агенттиги менен Молдова Республикасынын “Автордук жана чектеш укуктар” ассоциациясынын ортосунда жамааттык негизде авторлордун мүлктүк укуктарын башкаруу чөйрөсүндө кызматташуу жана өз ара укуктук жардам көрсөтүү жөнүндө МАКУЛДАШУУ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агенттиги менен Молдова Республикасынын “Автордук жана чектеш укуктар” ассоциациясынын ортосунда жамааттык негизде авторлордун мүлктүк укуктарын башкаруу чөйрөсүндө кызматташуу жана өз ара укуктук жардам көрсөтүү жөнүндө

МАКУЛДАШУУ 

1. АВТОРЛОРДУН УКУКТАРЫН ӨЗ АРА КОРГОО

2. ӨЗ АРА УКУКТУК ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮ

3. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

4. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР 

Бир тараптан, Кыргызпатенттин директорунун атынан, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агенттиги, мындан ары Кыргызпатент деп аталуучу жана экинчи тараптан, Директораттын Башкы директорунун атынан, Молдова Республикасынын “Автордук жана чектеш укуктар” ассоциациясы

- Кыргыз Республикасы менен Молдова Республикасынын аймагында жашаган авторлордун укугун өз ара коргоону жүргүзүү максатында,

- төмөнкүлөр жөнүндө ушул Макулдашууну түзүштү: 

1. АВТОРЛОРДУН УКУКТАРЫН ӨЗ АРА КОРГОО 

1.1. Ушул Макулдашуунун максатында “Кыргызпатенттин авторлору” деп авторлор - Кыргыз Республикасынын жарандарын түшүнөбүз, Кыргызпатент Кыргыз Республикасынын колдонулуп жаткан мыйзамдарынын, ошондой эле чет өлкөлүк авторлор алардын мүлктүк укуктарын башкарууга ыйгарым укук берген келишимдердин негизинде алардын кызыкчылыктарын көрсөтөт.

Ушул Макулдашуунун максатында “As.DAC авторлору” деп авторлор - Молдова Республикасынын жарандарын түшүнөбүз, As.DAC Молдова Республикасынын колдонулуп жаткан мыйзамдарынын, ошондой эле алардын мүлктүк укуктарын келишимдердин негизинде башкарууга As.DACка ыйгарым укук өткөрүп берген чет өлкөлүк авторлор алардын кызыкчылыктарын көрсөтөт.

1.2. Кыргызпатенттин ишмердигинин аймагы болуп Кыргыз Республикасы саналат, ал эми As.DACтын ишмердигинин аймагы болуп Молдова Республикасы саналат.

1.3. Кыргызпатент жана As.DAC өздөрүндөгү укуктарды бири-бирине өткөрүп беришет жана ишмердигинин аймагында төмөнкүдөй чөйрөлөрдө жамааттык негизде авторлордун мүлктүк укуктарын башкарууну камсыздайт:

1.3.1. – эл алдында чыгармаларды, анын ичинде аудиовизуалдык чыгармаларга кирген музыкалык чыгармаларды аткаруу;

1.3.2. – чыгармаларды эл алдында көрсөтүү;

1.3.3. – эфирден жана кабель боюнча берүү;

эфир жана кабель боюнча берүү аркылуу жалпыга маалымдоо үчүн чыгармаларды берүү.

1.4. Кыргызпатент жана As.DAC бири-бирине авторлордун тизмесин беришет жана авторлордун жана катталган чыгармалардын курамындагы өзгөрүүлөр жөнүндө маалыматтарды алмашышат.

1.5. Тараптар макулдашкан форма боюнча түзүлгөн автордук сый акыны төлөөгө бөлүштүрүү документтери отчеттук жыл өткөндөн кийин жарым жылдын ичинде, жылына бир жолу алардын алыш-бериш эсебине чегерилген автордук сый акынын суммасын бир убакта которуу менен Кыргызпатент жана As.DACга ылайыгына карата жөнөтүлөт.

Эскертүү: Белгилүү учурларда Кыргызпатент жана As.DAC бөлүштүрүүчү ведомостторду алмашуу аркылуу автордук сый акыны төлөп берүү боюнча  өз ара береселерин жое алышат; ар бир тарап өз авторлоруна башка тараптын бөлүштүрүүчү ведомосттору боюнча канча которулушу керек болсо, ошончо төлөп берет.

1.6. Автордук сый акыны чогултуу, бөлүштүрүү жана төлөп берүү үчүн комиссиялык чегерүү үчүн комиссиялык чегерүүлөр макулдашуучу тараптарынын ар бири тарабынан белгиленген тартипке ылайык тараптар кармап калат. Мында тараптар өз авторлору, ошондой эле башка тараптын авторлору үчүн комиссиялык чегерүүлөрдүн бирдей деңгээлин колдонушат.

1.7. Автордук сый акылардын суммаларынан киреше салыгы ар бир тараптын аймагында колдонулуп жаткан мыйзамдарга ылайык кармалат.

1.8. Кыргызпатент менен As.DAC тын аймагында чогултулган автордук сый акы боюнча бардык өз ара эсептешүүлөр эгер Кыргыз Республикасы менен Молдова Республикасынын ортосунда макулдашуу менен каралбаса, улуттук валютада жүргүзүлөт.

1.9. Макулдашуучу тараптар түзгөн бул Макулдашуу макулдашууучу тараптын жазуу түрүндөгү уруксатысыз, башка тарап кандай жагдайда болбосун, ага Ушул Макулдашууга ылайык берилген ыйгарым укукту же башка укуктарды үчүнчү жактарга ыйгарып же өткөрүп бере албайт. 

2. ӨЗ АРА УКУКТУК ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮ 

2.1. Кыргызпатент менен As.DAC зарыл болгондо, автордук укук боюнча мыйзамдардын ченемдик актылардын долбоорлорун даярдоодо кызматташат жана кеңешишет. Мында тараптар заманбап талаптарга жооп берүүчү автордук укук жөнүндө мыйзамдарды кабыл алууга алардын карамагындагы бардык каражаттар менен көмөк беришет.

2.2. Кыргызпатент менен As.DAC Кыргыз Республикасында жана Молдова Республикасында кабыл алынган автордук укуктарга тиешелүү жаңы ченемдик актылар жөнүндө бири-бирине маалымат беришет, ошондой эле ушундай ченемдик актылардын нускаларыжана алардын колдонуу тажрыйбалары менен алмашып турушат.

2.3. Кыргызпатент менен As.DAC өз уюмдарынын ишинин методикасы жана тажрыйбасы менен менен таанышуу жана автордук-укуктук маселелер боюнча семинарлар менен иш-чараларга катышуу үчүн адистерди бири-бирине чакырып турушат.

2.4. Кыргызпатент менен As.DAC автордук укуктары бузулгандыгына байланыштуу, алардын кайрылууларына конкреттүү учурларда авторлорго укуктук жардам көрсөтүүдө кызматташышат. Кыргызпатент өз ара тапшыруулардын негизинде As.DAC, ал эми As.DAC Кыргызпатенттин авторлоруна жардам беришет.

2.5. Авторлордун бузулган мүлктүк укуктарын калыбына келтирүүгө байланыштуу чыр-чатак жана сот иштерин жүргүзгөндүгү үчүн комиссиялык чегерүүлөр арыз ээси менен укук жардам көрсөтүүчү тараптын макулдугу боюнча белгиленет.

Комиссиялык чегерүүлөр иш жүргүзүүнүн натыйжасында алынган автордук калем акынын суммасынан алынат жана чыр-чатак жана сот иштерин жүргүзгөн тараптын карамагында калат.

2.6. Жардамдын башка түрлөрүн көрсөткөндүгү үчүн акы төлөө укуктук жардам көрсөтүп жаткан тараптын эсебине арыз ээлери тарабынан которуу аркылуу жүргүзүлөт, алардын өлчөмү укуктук жардам көрсөтүүчү тарап менен арыз ээсинин макулдашуусу боюнча белгиленет.

Тараптар аталган макулдашуулардын тексттерин макулдашышат жана аларды түзүүдө, аткарууда бири-бирине жардам көрсөтүшөт. 

3. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 

3.1. Авторлордон алган ыйгарым укуктарга ылайык, ушул макулдашуунун 1.3 жана 1.4 пункттарында көрсөтүлгөн ыкмалар менен чыгармаларды пайдаланууда кетирилген укук бузуулар жөнүндө иштерди караганда кандай сот инстанцияларында болбосун Кыргызпатент As.DACга жана As.DAC Кыргызпатентке ишеним катсыз эле кызыкчылыктарын көрсөтүүгө укуктарын берет.

3.2. 3.1-пунктта көрсөтүлгөндөн айырмаланган учурда, ар бир тарап башка тараптын жазуу түрүндөгү макулдугусуз башка тараптын авторлорунун кызыкчылыктарын көрсөтпөөгө милдеттенет (укуктук жардам көрсөтүү үчүн авторлордун түздөн-түз кайрылган учурлардан тышкары).

3.3. Бардык кат жазышуулар жана жөнөтүлүүчү документация орус тилинде жүргүзүлөт. 

4. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР 

4.1. Бул Макулдашууну түзүүдө мурдагы сүйлөшүүлөр жана ушул Макулдашуу менен жөнгө салынуучу маселелер боюнча кат жазышуулар күчүн жоготот.

4.2. Бул Макулдашууга өзгөртүүлөр жана толуктоолор эгер алар жазуу түрүндө түзүлсө жана ушуга ыйгарым укук берилген тараптардын өкүлдөрү тарабынан кол коюлса, анык болуп саналат.

4.3. Кыргызпатент менен As.DACтын ушул Макулдашуусун аткарууга байланыштуу үчүнчү жактар менен бардык иштерди өз атынан жана ылайыгына карата жүргүзүшөт. Тараптардын бири дагы, учурлардын кайсынысына болбосун, үчүнчү жактар менен башка тараптын бүтүмдөрү боюнча жоопкерчиликке ээ эмес.

4.4. Ушул Макулдашуудан же ага байланыштуу келип чыккан бардык талаш-тартыштар жана келишпестиктер тараптар түздөн-түз сүйлөшүүлөрү аркылуу чечилиши керек.

4.5. Бул Макулдашуу 2001-жылдын 1-январынан тартып, күчүнө кирет жана 2003-жылдын 31-декабрына чейин күчүндө болот. Макулдашуу эгер тараптардын бири аны күчүнүн мөөнөтү бүткөнгө чейин үч ай калганда жазуу түрүндө Макулдашуунун күчүн токтотуу жөнүндө өзүнүн ниеттенгендиги жөнүндө билдирбесе, автоматтык түрдө кийинки үч жылдык мөөнөткө узартылат.

4.6. Эгер ушул Макулдашуунун күчүнүн ичинде тараптардын каалоосуна байланышпаган кандайдыр-бир жагдайлар келип чыкса жана ушул жагдайлар бул Макулдашуунун аткарылышына тоскоолдук кылса, анда ар бир тарап ушул Макулдашуудан баш тартууга укуктуу, бул тууралуу жазуу түрүндө кечиктирбестен башка тарапка кабарлайт.

4.7. Бул Макулдашуу тараптардын ар бирине орус тилинде эки нускада түзүлгөн жана кол коюлган жана бирдей юридикалык күчкө ээ. 

Тараптардын юридикалык даректери жана банктын маалымдаректери: 

Кыргызпатент: 720021 Бишкек ш., Москва көч. 62, Кыргыз Республикасы

Тел. 996(312)680819; Факс 996(312)681703

Алыш-бериш эсеби 20020013573  ПУШБ "Кыргызөнөржай курулушбанк" МФО

330103328 

As.DAC: МД-2009, Кишинэу ш., Когэличану көч., 87, Молдова Республикасы

Тел(0422)2223.83.66; 23.87.88,

Алыш-бериш эсеби  222470304237 "Сочиалэ Банк" АКБ ББ, Киши-

Нэу ш., кор.эсеп 700161403, МФО 28001703. 

ТАРАПТАРДЫН КОЛУ: 

Кыргызпатент үчүн  As.DAC үчүн

Оморов Р.О. М.И.Чуш 

М.О. М.О.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900