FaLang Language Switcher

Өзбек Республикасынын Автордук укуктар боюнча агенттиги менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик агенттигинин (Кыргызпатент) ортосунда жамааттык негизде авторлордун мүлктүк укуктарын башкаруу жана өз ара укуктук жардам көрсөтүү чөйрөсүндө МАКУЛДАШУУ

Ташкент ш., 1999-жылдын 2-августу 

Өзбек Республикасынын Автордук укуктар боюнча агенттиги менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик агенттигинин (Кыргызпатент) ортосунда жамааттык негизде авторлордун мүлктүк укуктарын башкаруу жана өз ара укуктук жардам көрсөтүү чөйрөсүндө

МАКУЛДАШУУ 

Бир тараптан, төрага Абдулла Ориповдун атынан, Өзбек Республикасынын Автордук укуктар боюнча агенттиги, мындан ары “ӨзРАУА” деп аталуучу жана экинчи тараптан, директор Р.О. Оморовдун атынан, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик агенттиги, мындан ары Кыргызпатент деп аталуучу,

- Өзбек Республикасы менен Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган авторлордун укуктарын иш жүзүндө өз ара коргоону жүргүзүү максатында,

- төмөнкүлөр жөнүндө ушул макулдашууну түзүштү: 

1.Авторлордун укуктарын өз ара коргоо 

1. Ушул Макулдашуунун максатында “ӨзРАУАнын авторлору” деп Өзбекстандын авторлорун түшүнөбүз, ӨзРАУА алардын кызыкчылыгын Өзбек Республикасынын мыйзамдарынын негизинде коргоого укуктуу.

Ушул Макулдашуунун максатында “ӨзРАУАнын авторлору” деп Өзбекстандын авторлорун түшүнөбүз, ӨзРАУА алардын кызыкчылыгын Өзбек Республикасынын мыйзамдарынын негизинде коргоого укуктуу.

Ушул Макулдашуунун максатында “Кыргызпатенттин авторлору” деп Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде кызыкчылыктарын көрсөткөн авторлорду түшүнөбүз.

2. ӨзРАУАнын ишмердигинин аянты болуп Өзбек Республикасы, ал эми Кыргызпатенттин ишмердигинин аянты болуп Кыргыз Республикасы саналат.

3. ӨзРАУА менен Кыргызпатент өздөрүндөгү укуктарды бири-бирине өткөрүп беришет жана ишмердигинин аймагында төмөнкүдөй чөйрөлөрдө жамааттык негизде авторлордун мүлктүк укуктарын башкарууну камсыздайт: эл алдында, анын ичинде радио жана телекөрсөтүүдө чыгармаларды аткаруу, видео- жана үн жазуу түрүндө чыгармаларды кайра чыгаруу, сүрөт, фотографиялык жана кооздук-колдонмо искусство чыгармаларын басмада кайра чыгаруу жана өнөр жайда нускалоо.

4. ӨзРАУА менен Кыргызпатент бири-бирине авторлордун тизмесин беришет жана авторлордун жана катталган чыгармалардын курамындагы өзгөрүүлөр жөнүндө маалыматтарды алмашышат.

5. Тараптар автордук сый акыны төлөөгө макулдашкан форма боюнча бөлүштүрүү ведомосттору бир убакта өз авторлорунун мөөнөтүндө алардын алыш-бериш эсебине автордук сый акынын суммасын чегерүү менен ӨзРАУА менен Кыргызпатентке ылайыгына карата жөнөтүлөт.

6. Автордук сый акыны чогултуу, бөлүштүрүү жана төлөп берүү үчүн комиссиялык чегерүү үчүн комиссиялык чегерүүлөр макулдашуучу тараптарынын ар бири тарабынан белгиленген тартипке ылайык тараптар кармап калат. Мында тараптар өз авторлору, ошондой эле башка тараптын авторлору үчүн комиссиялык чегерүүлөрдүн бирдей деңгээлин колдонушат.

7. Автордук сый акылардын суммаларынан киреше салыгы Өзбек Республикасы менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кармалат.

8. ӨзРАУА менен Кыргызпатенттин аймагында чогултулган автордук сый акы боюнча бардык өз ара эсептешүүлөр эгер Өзбек Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосунда макулдашуу менен каралбаса, улуттук валютада жүргүзүлөт. 

2. Өз ара укуктук жардам көрсөтүү 

1. ӨзРАУА менен Кыргызпатент зарыл болгондо, автордук укук боюнча мыйзамдардын ченемдик актылардын долбоорлорун даярдоодо кызматташат жана кеңешишет.

2. ӨзРАУА менен Кыргызпатент Өзбек Республикасында жана Кыргыз Республикасында кабыл алынган автордук укуктарга тиешелүү жаңы ченемдик актылар жөнүндө бири-бирине маалымат беришет, ошондой эле ушундай ченемдик актылардын нускаларыжана алардын колдонуу тажрыйбалары менен алмашып турушат.

3. ӨзРАУА менен Кыргызпатент өз уюмдарынын ишинин методикасы жана тажрыйбасы менен менен таанышуу жана автордук-укуктук маселелер боюнча семинарлар менен иш-чараларга катышуу үчүн адистерди бири-бирине чакырып турушат.

4. ӨзРАУА менен Кыргызпатент автордук укуктары бузулгандыгына байланыштуу, алардын кайрылууларына конкреттүү учурларда авторлорго укуктук жардам көрсөтүүдө кызматташышат. Кыргызпатент өз ара тапшыруулардын негизинде ӨзРАУА, ал эми ӨзРАУА Кыргызпатенттин авторлоруна жардам беришет.

5. Авторлордун бузулган мүлктүк укуктарын калыбына келтирүүгө байланыштуу чыр-чатак жана сот иштерин жүргүзгөндүгү үчүн комиссиялык чегерүүлөр арыз ээси менен укук жардам көрсөтүүчү тараптын макулдугу боюнча белгиленет.

Комиссиялык чегерүүлөр иш жүргүзүүнүн натыйжасында алынган автордук калем акынын суммасынан алынат жана чыр-чатак жана сот иштерин жүргүзгөн тараптын карамагында калат.

6. Жардамдын башка түрлөрүн көрсөткөндүгү үчүн акы төлөө укуктук жардам көрсөтүп жаткан тараптын эсебине арыз ээлери тарабынан которуу аркылуу жүргүзүлөт, алардын өлчөмү укуктук жардам көрсөтүүчү тарап менен арыз ээсинин макулдашуусу боюнча белгиленет.

Тараптар аталган макулдашуулардын тексттерин макулдашышат жана аларды түзүүдө, аткарууда бири-бирине жардам көрсөтүшөт.

7. Автордук укуктарды жамааттык башкаруу чөйрөсүндөгү укуктук жардам кошумча акысыз автордук калем акыны чогултуу жана бөлүштүрүү үчүн алынуучу комиссиялык чегерүүлөрдүн эсебинен көрсөтүлөт. 

3. Жалпы жоболор 

1. Ар бир тарап башка тараптын жазуу түрүндөгү макулдугусуз башка тараптын авторлорунун кызыкчылыктарын көрсөтпөөгө милдеттенет (укуктук жардам көрсөтүү үчүн авторлордун түздөн-түз кайрылган учурлардан тышкары).

2. Бардык кат жазышуулар жана жөнөтүлүүчү документация орус тилинде жүргүзүлөт. 

4. Корутунду жоболор 

1. Бул Макулдашууну түзүүдө мурдагы сүйлөшүүлөр жана ушул Макулдашуу менен жөнгө салынуучу маселелер боюнча кат жазышуулар күчүн жоготот.

2. Бул Макулдашууга өзгөртүүлөр жана толуктоолор эгер алар жазуу түрүндө түзүлсө жана ушуга ыйгарым укук берилген тараптардын өкүлдөрү тарабынан кол коюлса, анык болуп саналат.

3. ӨзРАУА менен Кыргызпатент ушул Макулдашуусун аткарууга байланыштуу үчүнчү жактар менен бардык иштерди өз атынан жана ылайыгына карата жүргүзүшөт. Тараптардын бири дагы, учурлардын кайсынысына болбосун, үчүнчү жактар менен башка тараптын бүтүмдөрү боюнча жоопкерчиликке ээ эмес.

4. Ушул Макулдашуудан же ага байланыштуу келип чыккан бардык талаш-тартыштар жана келишпестиктер тараптар түздөн-түз сүйлөшүүлөрү аркылуу чечилиши керек.

5. Макулдашуу кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет жана тараптардын бири аны күчүнүн мөөнөтү бүткөнгө чейин үч ай калганда жазуу түрүндө ушул Макулдашуунун күчүн токтотуу жөнүндө өзүнүн ниеттенгендиги жөнүндө билдиргенге чейин күчүндө болот.

6. Эгер ушул Макулдашуунун күчүнүн ичинде тараптардын каалоосуна байланышпаган кандайдыр-бир жагдайлар келип чыкса жана ушул жагдайлар бул Макулдашуунун аткарылышына тоскоолдук кылса, анда ар бир тарап ушул Макулдашуудан баш тартууга укуктуу.

7. Бул Макулдашуу тараптардын ар бирине орус тилинде эки нускада түзүлгөн жана кол коюлган жана бирдей юридикалык күчкө ээ. 

Тараптардын юридикалык даректери жана банктын маалымдаректери: 

ӨзРАУА: 700129, Ташкент ш., Навои көч. 30 _______(*) 

Кыргызпатент: 720001, Бишкек, Исанов көч. 87 _______(*) 

Ташкентте 2 августа 1999-жылдын 2-августунда түзүлдү 

ӨзРАУА үчүн Кыргызпатент үчүн 

_______________ _______________

Абдулла Орипов Р.О.Оморов 

(*) "Токтом" МБнын эскертүүсү: тексттин түпнускасы айырмаланбайт. 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900